Future profession: Project 2

 

13134aHi, my name is Ani, and I’m 14 years old. I live in Armenia and now I ought to choose my future profession, as in our country are high schools and everyone must choose the way he want to continue. I think that everyone must choose his inner profession, his choice must be right, as he is going to dedicate all his young years to this. So I can’t choose between doctor and psychologist. But I think I will become a psychologist.
Psychology is a very interesting profession. And now many people can’t differ it from psychiatry. So many of them think that psychology and psychiatry are the same job and they treat mentally ills. But these are really very different. Psychiatrists treat mentally ills, they use medication, but psychologists can only give advice. Psychologists study the mind and behavior, but the actual work performed by individual psychologists can vary dramatically. As you might imagine, psychology is an enormously diverse field. While psychologists often apply their knowledge of the human mind and behavior in a wide variety of ways, they often specialize in a very specific area.

skidka-100-na-individualnyy-trening-izmeny-k-luchshemu-2104-120321-1ac

 

Psychologists may work in a wide variety of settings, including schools, universities, hospitals, private clinics, government offices, corporations and small businesses. Psychologists primarily work in one of two broad areas: research psychology or applied psychology. Research psychologists investigate physical, emotional, social and biological bases of human thought and behavior. They often conduct experiments and may work at a colleges or universities, or they may be employed by a business or government office.
Grouptherapy  Applied psychologists use their knowledge of human behavior to solve real world problems or help people overcome psychological distress. Applied psychologists may work directly with patients in a health care setting, such as in a hospital, mental health clinic, school or private practice. Other applied psychologists may work in government, industry, business settings.
Some people think that psychologists can’t find good job and they can’t earn money. But for me it isn’t relevant. Good psychologist can find work everywhere.      There are many kind of psychologists and one of them is school psychologist. I think that it is the most interesting as you are going to make a relationship with children, who are very emotional and unpredictable.
The other kind of psychologist is clinical psychologist. The scope of clinical psychology involves the diagnosis of mental health, the organization and conduct research to understand the psychological problems and the development.
Counseling psychology focuses on providing therapeutic treatments to clients who experience a wide variety of symptoms.
Clinical, counseling, and school psychologists work with patients in a variety of therapeutic contexts (contrast with psychiatrists, who are physician specialists).
People_441 Organizational psychologists apply psychological research, theories and techniques to “real-world” problems, questions and problems in business, industry, or government.
There are many methods and one of them is the tests method. It is very common. Psychologists

image_65be80ba5d9c2697719bd32793cfbd2262e5855b_800x600give the patients tests, in which they will choose their inner answers. And after this psychologists understand which problems they have.
So psychology is very important profession, and with the help oh psychologists many problems solve.

Vocabulary

ambition-մեծ ցանկություն
application-դիմում
bank account- բանկի հաշիվ
boss- բաժնի/ենթաբաժնի պետ
career-աշխատանքային առաջխաղացում
colleague-գործընկեր
company-ընկերություն
contract-պայմանագիր
department-բաժին
deserve-արժանի լինել
earn-վաստակել
fame-հռչակ ձեռք բերել
goal-նպատակ
impress-տպավորուփյուն գործել
income- եկամուտ
industry-արդյունաբերություն
interview-հարցազրույց
leader- առաջնորդ
manager-մենեջեր
pension-թոշակ
poverty-աղքատություն
pressure-ճնշում

previous-նախկին
profession-մասնագիտություն
retire-թոշակի անցնել
salary-աշխատավարձ
staff-աշխատակազմ
strike-գործադուլ
tax- մաքս, հարկ
wealthy-հարուստ, ունեւոր

Text from the Internet
When you leave school you understand that the time to choose your future profession, your future life has become. It’s not an easy to make the right choice of a job. I have known for long time that leaving school is the beginning of my independent life, the beginning of a far more serious examination of my abilities and character.

My opinion
Yes, future profession is very important for everyone. After choossing a profession, you are going to dedicate all your years to your profession, that you had chosen. So it is very important to make a right choise of a job. Many of us dremt about various professions like doctor, singer, dancer, policeman, aviator. But not all are becoming what they dremt in childhood.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s